МОЯТА
БЪЛГАРИЯ

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА МЛАДИ ЧИТАТЕЛИ

МОЯТА БЪЛГАРИЯ (8. - 12. КЛАС)

МОЯТА БЪЛГАРИЯ се завръща с ново издание, този път с по-подробна информация, подходяща за ученици между 8. - 12. клас. Учебното помагало по история и цивилизации е адресирано основно към учениците, но книгата е подходяща и за най-широка читателска публика, интересуваща се от българската история, за студенти в хуманитарните специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ съдържа 51 теми, обхващащи времето от праисторическата епоха по българските земи до Съвременността. Помагалото е организирано в следната обща структура:

• Праистория
• Античност и ранно християнство
• Средновековие
• Българите под османска власт (XV-XVII в.)
• Българско възраждане
• Свободна България
• Комунистическият режим (1944-1989 г.)
• България след 1989 г.

Изследването е съобразено с последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Акцентът в учебното помагало е поставен върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно реконструиране на българската история. Освен с научни факти и оригинални исторически извори, читателите ще се запознаят с разнообразни ресурси – снимки, карти, изображения. Всяка тема е допълнена с обособени рубрики: „Документите говорят“ и „Личност“, които спомагат за създаване на критично мислене и възможност за проучвателна дейност. Новият прочит на отминалите събития допринася за засилването на интереса, любознателността на читателя и спомага за възпитаването на младите хора в родолюбие и историческа памет.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ (3. - 7. КЛАС)

МОЯТА БЪЛГАРИЯ – е книга за младите българи, които искат да научат повече за историята на България.

Темите са изложени кратко, но изчерпателно, с богат илюстративен и снимков материал. Изданието е подходящо както за ученици в начален и прогимназиален етап, така и за самостоятелно ползване.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е първото учебно помагало за тази възрастова група, което хронологично покрива цялата история на България. То съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съвременността.

В него наред с основните моменти от нашата история са включени и по-малко известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя. Авторите са подбрали разнообразни източници, които разкриват кои са нашите предци, как са живели, кои са личностите, станали пример за подражание, защо имаме основание днес да се гордеем, че сме българи.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е съвместен проект на Фондация „Българска памет“ и издателска група „Просвета“. Автори на книгата са проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Лизбет Любенова и доц. д-р Веселина Вачкова.

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

Фондация „Българска памет“ е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“

• 75 години история
„Просвета” е водеща българска издателска група за учебници, учебни помагала и методическа литература. Вече повече от седем десетилетия то защитава успешно високия си авторитет в родното образователно книгоиздаване.

• 50 000 автори
За 75 години сътрудници на „Просвета” са били над 50 000 автори и художници – водещи имена в българската наука, изкуство и образование.

• 18 000 заглавия
„Просвета” има в библиографията си около 18 000 заглавия – учебници, помагала, методическа литература, книги за наука и изкуство. 78 са тематичните поредици сред тях.

• 2 100 000 000 броя общ тираж
Общият тираж на произведените от „Просвета” заглавия надхвърля 2 милиарда екземпляра.

ЗА АВТОРИТЕ

Проф. д-р Пламен Павлов

Проф. д-р Пламен Павлов завършва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1982 г. От 1984 г. е преподавател по история на Византия и средновековните балкански държави във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнася лекции и в Пловдивския, Шуменския и Варненския свободен университет.

Проф. д-р Павлов е автор и съавтор на над 350 статии, студии, книги и учебници, енциклопедични справочници, поезия и публицистика. От началото на 90-те години на ХХ в. е участник в научни и обществени проекти, свързани с историята и съвремието на българските общности извън страната. От 1998 до 2002 г. заема поста председател на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на България. Като популяризатор на българската история и култура сътрудничи на печатни и електронни медии у нас и в чужбина. От 2003 г. е автор и водещ на научнопопулярното предаване „Час по България“ на телевизия СКАТ. Работи и като сценарист и консултант на документални филми.

Проф. д-р Пламен Митев

Проф. д-р Пламен Митев завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. От 1982 до 2013 г. изкачва всички стъпала на научната стълбица – асистент по Българско възраждане; старши асистент; главен асистент; доцент; професор. От 2003 до 2007 г. заема длъжността заместник-декан по магистърски програми, научна и международна дейност в Историческия факултет на СУ. През 2007 г. е избран за негов декан, а през 2011 г. е преизбран за втори мандат. Автор и съавтор е на десетки книги и учебни помагала, научни статии в български и чужди специализирани издания.

Проф. дин Лизбет Любенова

Проф. дин Лизбет Любенова завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. От 1981 г. е научен сътрудник в Института по история към Българската академия на науките. Занимава се с църковна история, изворознание, историография, въпросите на малцинствата в България. Проф. дин Лизбет Любенова има дългогодишен преподавателски стаж в Софийския университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговите филиали в Смолян и Кърджали, както и в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Доц. д-р Веселина Вачкова

Доц. д-р Веселина Вачкова завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е историк, дописен член на Българската академия на науките и изкуствата, преподавател в Националната художествена академия и в Националната класическа гимназия. Автор е на десетки научни студии и статии, части от колективни трудове, както и на девет монографии. Редовно е канена за докладчик на научни конференции и има няколко десетки участия като виден византолог в телевизионни предавания и редица други електронни медии. Тя е любим лектор както в обществата на специалисти, така и сред членове на клубове по история в София и страната.

Доц. д-р Даниел Вачков

Доц. д-р Даниел Вачков завършва специалност “История” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1990 г. През 1992 г. получава Диплома за висши европейски изследвания от Европейския университетски център в гр. Нанси (Франция). От 2017 г. до момента е директор на Института за исторически изследвания при БАН. Член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало. Той има постоянно участие в редица конференции и семинари в България, Румъния, Франция, Северна Македония, Украйна и др. Автор е на монографии, колективни трудове, учебна литература, както и на редица научни статии. Участва в Националната комисия към МОН за провеждане и оценяване на Държавния зрелостен изпит по История и цивилизация. Външен експерт към МОН за програмите в гимназиалния курс на обучение по История и цивилизации.